ﭘﺪﺭ ﻣﺼﺮﯼ : ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺎ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺳﯿﻊ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ|
 ﭘﺪر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ,
ﭘﺪﺭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺑﻮﺩﻩ ,
ﭘﺪﺭ ﻋﺮﺑﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺑﺴﯿﺎﺭﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ,
ﭘﺪﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻮﺭﯼ
ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯﺁﻥ ﺑﻮﺩ , ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺍﻣﺪﻧﺪ , ﺭﻭﻣﯽ ﻫﺎ ﺩﺭﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺍﺯﻣﺎ|
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻧﺪ , ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ,

این یعنی تاریخ  **ایـــــران**تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 17:13 | نویسنده : علیرضا |

 

ﻳﻪ ﺗﻴﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ
ﺳﺮﻭﺭﻛﻞ ﺗﺎﺟﻴﺎ ،
ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺁﺳﻴﺎ
ﻗﺎﺗﻞ ﻛﻞ ﺁﺑﻴﺎ ،
ﭘﺮﭼﻢ ﻛﻞ ﺁﺳﻴﺎ 

 ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴﺎ ، 
ﺷﺮﻕ ﺗﺎ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ
ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺁﺳﻴﺎ ،
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻛﻞ ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺎ،
ﺷﻌﺎﺭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴﺎ
ﺗﺎﺟﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻭ ﻣﺎﻓﻴﺎ،
ﻳﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﺗﻮﭖ ﻃﻼﻯ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﻳﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
جاﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴـــــــــــ،
ﻳﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﻣﺎﺭﺍﺩﻭﻧﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﻣﻮﺷﻚ ﺳﺮﺥ ﺁﺳﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﺷﻴﺶ ﺗﺎ ﺯﺩﻥ ﺗﻮﺩﺭﺑﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﻣﺎﻓﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﺍﻳﻤﻮﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺗﻮ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﻴﮕﺎ 
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
ﻳﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎﻣﻮﻧﻴﺨﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،
يه بازى با ﻣﻴﻼﻧﻴﺎ
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــ،

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻠﺰﻥ ﺟﻬﺎﻥ،
ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻞ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ،
ﺩﺍﺋﻴﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴﺎ،
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــﺎ،

ﺷﻴﺶ ﺗﺎ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ ،
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــﺎ،

ﺩﻩ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﻩ ﺩﻗﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺯﺩﻥ ﺗﻮ ﺩﺭﺑﻴﺎ،
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴــــــــــــﺎ،

ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻢ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸـــــــﺎ؟؟

 

ﺭﺍﺗﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺁﺳﻴﺎ؟؟ ﺑﻪ ... ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸــــــﺎ،

ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﺭ ﺗﺎ ﺗﻴﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪﻳﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸـــــﺎ،

ﺍﺯ ﻣﻠﻮﺍﻧﻪ ﺷﻴﺶ ﺗﺎﻳﻰ ﭼﺎﺭﺗﺎﺧﻮﺭﺩﻳﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸــــــﺎ،

ﺯﻳﺮ. . . .    . . . . ﺷﺪﻳﻦ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸــــــﺎ،

ﻣﺎﻳﻪ ﻯ ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ﺷﺪﻳﻦ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸــــــﺎ،تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 17:11 | نویسنده : علیرضا |
دمشون گرم ارژانتین رو بیچاره کردن

درسته ک باختیم ولی ارژانتین قهرمان 2دوره جام جهانی رو 90دقیقه سر جاش نشوندیم

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 مااز ارژانتین نباختیم از داوری باختیم!!!تاريخ : دوشنبه دوم تیر 1393 | 13:15 | نویسنده : علیرضا |

 

 

من ک یاس

 

 

 

 

 تاريخ : دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 | 8:59 | نویسنده : علیرضا |

 

پیش بینی من در جام جهانی ۲۰۱۴
ﻧﯿـﺠـﺮﯾﻪ ﺭﻭ 2-0 ﻣﯿﺒـﺮﯾـﻢ ﺑﺎ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ 1-1 ﻣﺴــﺎﻭﯼ
ﻣﯿﮑـﻨﯿـﻢ ﺑﻮﺳـﻨﯽ ﺭﻭ ﻫـــﻢ 3-0 ﻣﯿﺒـﺮﯾﻢ ﻣﯿــﺮﯾـﻢ ﺑــﺎﻻ
ﻣﯿﺨـﻮﺭﯾﻢ ﺳﻮﯾﯿـﺲ ﺍﻭﻧـﺮﻭ ﻫــــﻢ 2-0 ﻣﯿﺒـﺮﯾﻢ
ﻣﯿﺨــﻮﺭﯾﻢ ﺑـﻪ ﭘﺮﺗــﻐﺎﻝ ﻭ 1-0 ﻣﯿـﺒﺮﯾـــﻢ ﺑــﻌﺪ
ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺁﻟــﻤﺎﻥ ( ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻩ
2002 ) ﺍﻣــﺎ ﻣﺎ ﮐــﺮﻩ ﻧﯿـﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ  ﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻥ
ﺑﺒﺎﺯﯾﻢ ...ﺁﻟــﻤﺎﻥ ﺭﻭ ﺗـﻮ ﭘﻨـــﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺒـﺮﯾﻢ ﻣﯿــﺮﯾﻢ ﻓﯿﻨـــﺎﻝ
ﺑﺎ ﺑـﺮﺯﯾـﻞ ﺩﺭ 90 ﺩﻗﯿـﻘـﻪ 0-0 ﻣﺴــﺎﻭﯼ ﻣﯿـﺸـﻪ ﺍﻣــﺎ
ﻭﻗــﺖ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺷــﻮﺕ ﺳـﺮﮐـﺶ ﺍﺯ ﻧﯿـﻤﺎﺭ 1-0
ﺑـﺎزﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺒــﺎﺯﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻘـﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿــﺮﺳﯿــﻢ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﺸــﯿم
ﺑــﺮﯾﻦ ﺧــﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑـــﺮ ﮐﻨﯿـــﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺧــﺖ ﺗﻮ ﻓﯿــﻨﺎﻝ
ﺭﺿﺎﯾـــﺖ ﺩﺍﺩﻡ .
والا! ؛)

.

.

.

.

گزارش بازی ایران آرژانتین:

به نام خدا..................................توی دروازه

......

ههههههههههههههه

 

http://ups.night-skin.com/

 

 

 

 تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 21:42 | نویسنده : علیرضا |

هههه


ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺭﻭ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﮕﯿری
.
.
.


.
.ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ محترمانه میترکونتت![​IMG]!!! :دی

ﺟﺪﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺏ؟

ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﺋﻪ؟

ﺷﻮﺧﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﻫﺎﺕ؟

شما هم شورشو در اوردین دیگه

اخه باهمه چی شوخی با تمساحم شوخی؟ :|

.

.

.

نننننننننننننننهههههههههههههههههههه

 

چی شد؟

Arrows through a glass of water

 تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 20:32 | نویسنده : علیرضا |
لطفا از صفحات دیگر نیز

 

 

 

 

بازدید کنید

 تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 20:11 | نویسنده : علیرضا |
 

 

.

.

.

دقیقا اون چیه؟

 

.

.

.

به به 

 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه شانزدهم خرداد 1393 | 20:55 | نویسنده : علیرضا |

اهنگ جدید یاس


ابادان

.

.

.

.

.

عقابی در ابادان
ادامه مطلب یادتون نره
تاريخ : پنجشنبه پنجم دی 1392 | 9:0 | نویسنده : علیرضا |


.

Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+P 
روباهم بزن بعد نظر بگزار

ترول ضد استقلال( همه بیان ) 1.

.

.
مطالب در مور جن ها 

حتم بخانیدجن ها موجوداتی نامرئی هستند و خودشان را به هر شکلی که بخواهند زن/مرد در می اورند .. اما برخلاف باور عموم مردم ،جن ها بسیار مهربان و وفادار و متمدن هستند،، . ان ها هر یکشنبه خودشان را به شکل یک مرد/زن میانسال در می اورند و با یک شاخه گل به دیدار پیرمردها و پیرزنان خانه های سالمندان میروند و از انها عیادت میکنند و جای فرزندان سنگدلشان را پر میکنند و به ان ها مهر می ورزند،، ... سرانه ی مطالعه ی جن ها بر خلاف ما ادم ها بسیار بالا است! جن ها به مطالعه علاقه ی زیادی دارند و هر روز چهار الی پنج ساعت را به مطالعه اختصاص میدهند .... جن ها بر خلاف ما ادم ها به محیط زیست اطرافشان احترام میگذارند. ان ها اشغال هایشان را در محیط جنگل ها و پارک ها و خیابان ها و کوچه ها رها نمیکنند و از وسایل حمل و نقل عمومی برای رفت و امد استفاده میکنند ..... جن ها برای پیشبرد کارهای اداری شان پارتی بازی نمیکنند و تراول پنجاه هزارتومانی را به عنوان رشوه توی هوا نمی قاپند و كار ارباب رجوع را راه می اندازند و جلوی او با گوشی های موبایلشان انگری برد بازی نمیکنند! .... جن ها برخلاف ما ادم ها برای ارایش کردن صورتشان ، خودشان را شبیه دراکولا نمیکنند! ان ها به زیبایی در سادگی اعتقاد دارند و پول های زبان بسته را در جيك ثانيه تبدیل به عن نمیکنند .... جن ها نژاد پرست نيستند! ان ها به جن هاي قبايل ديگر احترام ميگذارند و انها را ملخ خور يا كوتوله يا بي غيرت يا ساير الفاظ كاف دار نمي نامند ... حقوق زن و مرد در قبایل جن ها یکسان است و نرهای قبیله جن های ماده ی قبیله را به جرم ضعیفه بودن سنگسار نمیکنند و به سر و صورتشان سنگ و کلوخ پرتاب نمیکنند .... جن ها برخلاف تصور ما دروغ نمیگویند،،غیبت نمیکنند،،زیر اب یکدیگر را نمیزنند،،،مزاحم یکدیگر نمیشوند،، ان ها فقط یک مشکل دارند : -برخلاف ما ادم ها ، ترسناک نیستند!Tuzki Rabbit emoticonبعد از 5 دقیقه


Tuzki Rabbit emoticon


بعد از 10 دقیقه


Tuzki Rabbit emoticonبیخیال بابا، اصلا بگیرید بخوابید!Tuzki Rabbit emoticonادامه مطلب یادتون نره خیلی باحاله

راستی کلمه عبور داره هرکی میخواد ادامه مطلبو ببینه به من بگه تا بهش کلمه رو بگمادامه مطلب
تاريخ : جمعه یکم آذر 1392 | 11:12 | نویسنده : علیرضا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.